Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
709 
Názov
Snina 
Skratka
SV