Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
202 
Názov
Galanta 
Skratka
GA