Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
601 
Názov
Banská Bystrica 
Skratka
BB